Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Poštový regulačný úrad bol zrušený zákonom č. 402/2013 Z.z, o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa zákona č. 324/2011 o poštových službách a zákona č. 402/2013 Z.z, o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú orgánmi štátnej správy v poštových službách :
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Všetky činnosti štátnej regulácie a štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb naďalej vykonáva Stále pracovisko regulačného úradu pre oblasť poštových služieb v Žiline, Ul.1.mája 16.

Právomoci a kompetencie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre oblasť poštových služieb.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti poštových služieb vykonáva:

  • štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,
  • štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku,
  • spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,
  • funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
  • ďalšie činnosti podľa tohto zákona,
  • štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb.